bilety lotnicze - first class  
DLACZEGO
FIRST CLASS
JAK REZERWOWAĆ PODRÓŻE SŁUŻBOWE GlobalStar
Adres e-mail: Hasło:
telefon do biura podróży 22 57 87 101
e-mail do first class bilety@firstclass.com.pl

Najbardziej nawiedzone miejsca na świecie.

Są takie miejsca, że strach się bać.

Przebywając tam, trudno oprzeć się wrażeniu że ktoś na Ciebie spogląda, coś przemknie. Na całym świecie są zamki, cmentarze, opuszczone domy, w których dominuje uczucie grozy. Przedstawimy kilka miejsc, które znajdują się na tej liście..może będziesz miał ochotę wybrać się tam:)…

Paryskie Katakumby – Francja
Zwie­dza­ją­cy ka­ta­kum­by tu­ry­ści uwa­ża­ją, że uczu­cie grozy, jakie im to­wa­rzy­szy w cza­sie wy­cie­czek po pa­ry­skich pod­zie­miach, wy­ni­ka nie tylko z obec­no­ści licz­nych cza­szek, ale rów­nież z prze­ni­ka­ją­cych po­dmu­chów zim­ne­go po­wie­trza, prze­ko­na­nia o byciu śle­dzo­nym, a nawet du­sze­nia przez duchy.
W XVIII wieku chcąc unik­nąć prze­peł­nie­nia pa­ry­skich cmen­ta­rzy, za­czę­to zwo­zić tu zwło­ki – razem ponad 6 mi­lio­nów.
Biała Pustynia, Egipt
Oko­li­ce oazy Al-Fa­ra­fi­ry znane są z tego, że dzie­siąt­ki no­ma­dów i tu­ry­stów wi­dzia­ło na niej zjawę fa­ra­ona Ech­na­to­na. Zmar­ły nie może za­znać po śmier­ci spo­ko­ju, po­nie­waż za cza­sów swo­ich rzą­dów za­bro­nił lu­do­wi wy­zna­wa­nia wiary w Amona, li­kwi­du­jąc wszyst­kie miej­sca jego kultu. Roz­gnie­wa­ło to ka­pła­nów, któ­rzy po­ło­ży­li na nim klą­twę. Na sku­tek tego Ech­na­ton już za­wsze bę­dzie się błą­kał po pu­sty­ni.
Zamek w Branie, Rumunia
Naj­słyn­niej­szy zamek Tran­syl­wa­nii to oczy­wi­ście le­gen­dar­ne miej­sce urzę­do­wa­nia hra­bie­go Dra­ku­li. Tutaj, znany wszyst­kim wam­pir, za­mor­do­wał ty­sią­ce osób, cza­sem tor­tu­ru­jąc je przez całe mie­sią­ce.
Babia Góra-Polska
We­dług le­gen­dy Babia Góra to dawne miej­sce sa­ba­tów cza­row­nic. Przez to góra na za­wsze po­zo­sta­nie już prze­klę­ta. W 1963 roku na jej zbo­czu roz­bił się he­li­kop­ter. 6 lat póź­niej to samo stało się z sa­mo­lo­tem pa­sa­żer­skim, a w wy­ni­ku ka­ta­stro­fy zgi­nę­ło wtedy 53 osób.
Hotel Stanley-USA
Od­da­ny do użyt­ku w 1909 roku, Hotel Stan­ley w Ko­lo­ra­do jest stale od­wie­dza­nym przez łow­ców du­chów miej­scem. Hotel za­in­spi­ro­wał Ste­phe­na Kinga do na­pi­sa­nia "Lśnie­nia". Pi­sarz za­pew­nia o tym, że sły­szał małą dziew­czyn­kę, która nie­ustan­nie wo­ła­ła swoją nia­nię, a pokój 217, w któ­rym miesz­kał, znany jest ze nie­ustan­ne­go trza­ska­nia drzwia­mi i włą­cza­nia oraz wy­łą­cza­nia świa­tła.
Queen Mary-USA
Luk­su­so­wy trans­atlan­tyk w 1967 roku zo­stał prze­mie­nio­ny w hotel i do dziś stoi w mie­ście Long Beach w Ka­li­for­nii. Naj­bar­dziej zna­nym du­chem za­miesz­ku­ją­cym po­kład stat­ku jest sie­dem­na­sto­let­ni ma­ry­narz, który zgi­nął, gdy pró­bo­wał uciec przed ogniem. Pu­ka­nie i wa­le­nie w rury zo­sta­ło za­no­to­wa­ne przez wiele osób.
źródło:onet.pl


Bookmark and Share

Archiwum aktualności
   
Więcej informacji

Bilety lotnicze
O nas
Kontakt
Regulamin
Projekty Unijne


Inne serwisy

Incentive
Podróże służbowe
Luksusowe wakacje Wycieczki
Przewodniki po Polsce Navigotour
Kontakt

Biuro Podróży First Class S.A.
Al. Jana Pawła II nr 12
00-124 Warszawa
ID IATA 63-2 0075 6

Telefony:
22 57 87 101 (bilety)
22 57 87 102 (turystyka)
22 57 87 103 (hotele)

E-mail:
bilety@firstclass.com.pl
turystyka@firstclass.com.pl
hotele@firstclass.com.pl
Sprawdź swoją rezerwację
Numer rezerwacji
Nazwisko pasażera
Sprawdź rezerwację
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz
newsletter, zapisz się już teraz!
Co słychać w świecie turystyki

2014-07-02
Samolot na frytki
Holenderskie linie lotnicze KLM uruchomiły nowe połączenie, realizowane samolotem zasilanym… olejem po frytkach.... więcej

2014-04-28
Co dziwnego dzieje się w samolotach??
Niestworzone rzeczy, które dzieją się nad ziemią...... więcej

2014-03-05
Już od 22 marca przylatujący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich uzyskają wizę na lotnisku.
W dniu dzisiejszym Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA ogłosiło, że... więcej

2014-02-10
PLL LOT wystawia na aukcję walizki pasażerów
Polskie Linie Lotnicze LOT pierwszy raz w historii... więcej


latanie z Air france   bilety do KLM   DB logo   linie lotnicze Aeroflot   samoloty aeromexico   połączenie w europie - aireuropa   lataj tanio po europie - aireuropa   bilety do chin   linie lotnicze czech   delta airlines   bilety last minute   podróżój z kseran-air   lataj z skyteam   tarmo - tanie bilety   tanie latanie do vietnam   bilety lotnicze w air berlin   american airlines   british air   quantas  
Opublikowane na stronach www.firstclass.com.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 First Class S.A.